Chính sách hoàn tiền

Chính sách hủy dịch vụ và hoàn tiền

Nhằm nâng cao uy tín của công ty và tạo sự tin tưởng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại Asadona. Chúng tôi xin công bố chính sách hủy dịch vụ và hoàn tiền như sau:

Điều kiện áp dụng

Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong chính sách hủy dịch vụ và hoàn tiền này. Và sẽ được lập thành một phần của hợp đồng dịch vụ khi giao dịch với khách hàng. Asadona đảm bảo quyền lợi của khách hàng bằng cách cho phép khách hàng gửi yêu cầu hủy dịch vụ và hoàn tiền trước khi dịch vụ được thực hiện.

Đối với các dịch vụ biên soạn hồ sơ:

Khách hàng có quyền yêu cầu hủy dịch vụ và hoàn tiền cho đến trước khi hồ sơ được soạn và gửi đến cho quý khách.

Đối với các dịch vụ đại diện theo ủy quyền để nộp nhận kết quả tại các cơ quan tổ chức:

Khách hàng có quyền yêu cầu hủy dịch vụ và hoàn tiền cho đến trước khi hồ sơ được nộp thành công tại các cơ quan tổ chức.

Đối với các dịch vụ khác:

Sau khi đăng ký dịch vụ, cung cấp thông tin để biên soạn hồ sơ. Khách hàng có quyền yêu cầu thay đổi sang gói dịch vụ khác hoặc thay đổi yêu cầu chi tiết trong dịch vụ cho đến trước khi hồ sơ được nộp.

Nếu hồ sơ chưa được soạn xong, khách hàng được phép bổ sung chi tiết hoặc thay đổi thông tin trong hồ sơ.

Nếu hồ sơ đã biên soạn xong và gửi đi, khách hàng có thể phải chịu chi phí cho phần biên soạn hồ sơ.

Nếu hồ sơ đã được nộp xong, khách hàng có thể phải chịu chi phí cho phần nộp hồ sơ và chi phí rút hồ sơ đã nộp.

Điều kiện hủy dịch vụ

Khi cần hủy dịch vụ. Khách hàng cần cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến dịch vụ, các văn bản chứng từ giao nhận đã được lập khi đặt hàng để chúng tôi đối chiếu và hủy dịch vụ trong vòng 1 ngày làm việc. Tiền hoàn lại sẽ được chuyển đến khách hàng trong ngày hôm sau.

Khách hàng đồng ý rằng họ chỉ có thể yêu cầu hủy dịch vụ và hoàn tiền trong các trường hợp sau:

– Khách hàng đã thanh toán nhưng không nhận được dịch vụ.

– Dịch vụ không thể thực hiện được do lỗi của bên cung cấp dịch vụ.

– Dịch vụ không đúng với thông tin trong hợp đồng và thỏa thuận đăng ký dịch vụ khác.

Nơi nhận yêu cầu hủy dịch vụ và hoàn tiền

Khách hàng gửi yêu cầu và nhận kết quả tại văn phòng công ty cổ phần tư vấn đầu tư Asadona.

Người có trách nhiệm đại diện cho phía công ty Asadona sẽ xem xét cẩn thận từng yêu cầu hủy dịch vụ và hoàn tiền của khách hàng, và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu đó, dựa trên các quy định nêu trên và theo điều khoản dịch vụ của được công bố hoặc ghi trong hợp đồng dịch vụ.

Khách hàng thay đổi ý định khi dịch vụ đã được thực hiện

Trừ khi được đề cập trong chính sách hủy dịch vụ và hoàn tiền này. Các trường hợp hủy dịch vụ do khách hàng thay đổi ý định sẽ không được chấp nhận.

Các chi phí đã nộp cho các cơ quan tổ chức để thực hiện dịch vụ sẽ không thể hoàn lại.

Chi phí hủy dịch vụ và hoàn tiền:

Miễn phí. Khi khách hàng tuân thủ các qui định trong hợp đồng và Chính sách hủy dịch vụ và hoàn tiền.

Thu hồi dịch vụ và hoàn tiền:

Asadona có quyền thu hồi dịch vụ và hoàn tiền khi khách hàng không thực hiện đúng các yêu cầu của hợp đồng, không thực hiện yêu cầu về thời hạn cung cấp thông tin, hoặc khi phát hiện hồ sơ chứng từ của khách hàng cung cấp không hợp pháp/hợp lệ.

Tùy từng trường hợp, tiền hoàn trả sẽ được trả bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản ngân hàng được chỉ định của khách hàng. Khách hàng có trách nhiệm phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để nhận tiền hoàn trả. Và phải hỗ trợ ký các chứng từ để hồ sơ khai báo thuế hợp lệ cho cả hai bên.