Đăng ký đầu tư

Bảng giá các dịch vụ doanh nghiệp

Như một phòng pháp lý thuê ngoài của doanh nghiệp. Asadona thay mặt khách hàng thực hiện ĐỦ và ĐÚNG các thủ tục trong mọi hoạt động của doanh nghiệp. Khách hàng chỉ cần cung cấp thông tin, toàn bộ công việc sẽ được đội ngũ 12 nhân viên của…

Dịch vụ đại diện doanh nghiệp

Đại diện cho thương nhân Đại diện cho thương nhân là việc một thương nhân nhận uỷ nhiệm (gọi là bên đại diện) của thương nhân khác (gọi là bên giao đại diện) để thực hiện các hoạt động thương mại với danh nghĩa, theo sự chỉ dẫn của thương…

Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện Doanh nghiệp nước ngoài trong quá trình hoạt động muốn tìm hiểu thị trường, thúc đẩy việc xúc tiến thương mại, hay muốn thuận tiện hơn trong việc liên lạc tại các nước khác hoặc địa phương khác sẽ có như cầu thành lập văn phòng…

Thủ tục lập dự án đầu tư sản xuất điện

Điều kiện lập dự án đầu tư sản xuất điện Doanh nghiệp muốn hoạt động sản xuất và bán điện cần có 2 điều kiện: Giấy chứng nhận đầu tư được quy định tại Luật đầu tư Giấy phép hoạt động điện lực theo quy định tại Thông tư 36/2018/TT-BCT…