bảng mã ngành

Bảng mã ngành mới theo quyết định 27/2018

Bảng mã ngành kinh tế áp dụng trước ngày 20/08/2018 Bảng mã ngành dùng để quy định các ngành nghề trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Nó được hình thành và mô tả các hoạt động kinh tế diễn ra trên lãnh thổ kinh tế của Việt Nam.…

Bảng mã ngành các ngành xây dựng

Bảng mã ngành các ngành xây dựng XÂY DỰNG 4100 41000 Xây dựng nhà các loại Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng 4210 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 42101 Xây dựng công trình đường sắt 42102 Xây dựng công trình đường bộ 4220 42200…