chậm nộp thuế

Phạt chậm nộp thuế 0,05%/ngày

Phạt chậm nộp thuế 0,05%/ngày Số thuế thiếu phát hiện qua thanh tra, kiểm tra hoặc do người nộp thuế tự phát hiện từ ngày 1/1/2015 tiền chậm nộp được áp dụng theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp. Theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, người nộp thuế…

Hướng dẫn thực hiện việc nộp chậm thuế

Kể từ 1-7-2013 có nhiều quy định về thuế bắt đầu được áp dụng. Các nội dung liên quan đến gia hạn nộp thuế, nộp dần tiền thuế nợ, tính tiền chậm nộp đối với việc chậm nộp tiền thuế, phạt nộp chậm thuế… Khiến nhiều doanh nghiệp còn bỡ…