Tagged: chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

0

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là gì? Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là sự đánh giá năng lực của cấp Bộ, Sở xây dựng đối với tổ chức tham gia hoạt động xây dựng. Đây cũng là điều kiện, quyền hạn để các công...