chuyển nhượng doanh nghiệp

Mua bán công ty tại Biên Hòa Đồng Nai

Mua bán công ty đã xuất hiện tại Việt Nam từ nhiều năm trước và đã có nhiều quy định pháp luật cho hoạt động này. Hoạt động mua bán sát nhập công ty được thực hiện dưới nhiều hình thức như: – Góp vốn trực tiếp vào doanh nghiệp; – Mua lại…