con dấu công ty

Cải cách về con dấu doanh nghiệp từ 1/7/2015

CẢI CÁCH VỀ CON DẤU DOANH NGHIỆP: MỪNG VÀ LO Từ ngày 01/7/2015, Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp; việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ…