giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Khai thuế môn bài theo thông tư 156/2013/TT-BTC

Ngày 6 tháng 11 năm 2013 Bộ Tài Chính đã ban hành THÔNG TƯ 156/2013/TT-BTC nhằm HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ; LUẬT SỬA ĐỔI,  BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 83/2013/NĐ-CP NGÀY 22/7/2013 CỦA CHÍNH PHỦ. Trong thông…