luật doanh nghiệp mới

2000 doanh nghiệp đã đăng ký mẫu dấu theo luật mới

Một trong những vấn đề có tính cải cách mạnh mẽ của Luật Doanh nghiệp 2014 là trao quyền chủ động trong quản lý và sử dụng con dấu cho doanh nghiệp. Đặc biệt, doanh nghiệp được tự quyết định về hình thức, nội dung và số lượng con dấu.…

Các điểm mới trong luật doanh nghiệp 2014

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2015 này Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 sẽ có hiệu lực thi hành. Luật Doanh nghiệp năm 2014 sẽ tạo ra rất nhiều thay đổi trong môi trường kinh doanh và thực tế hoạt động của các doanh nghiệp trong cả nước. Asadona xin tóm tắt 12 điểm mới cơ…

Cải cách về con dấu doanh nghiệp từ 1/7/2015

CẢI CÁCH VỀ CON DẤU DOANH NGHIỆP: MỪNG VÀ LO Từ ngày 01/7/2015, Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp; việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ…