thông tư 64

Thông tư 64/2013/TT-BTC quy định về hóa đơn

Một số điểm mới Thông tư 64/2013/TT-BTC khác biệt so với TT 153/2010/TT-BTC Kể từ 01/07/2013 Thông tư 64/2013/TT-BTC sẽ được áp dụng  thay thế Thông tư 153/2010/TT-BTC và13/2011/TT-BTC. Đây là một sô điểm mới được quy định tại Thông tư 64/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn. Asadona xin giới thiệu một số điểm chính cần…