viết sai hóa đơn

Cách xử lý khi viết sai hóa đơn

Cách xử lý khi viết sai hóa đơn mà chưa kê khai thuế 1. VIẾT SAI HÓA ĐƠN NHƯNG CHƯA XÉ RA KHỎI CUỐNG Cách xử lý: + Kế toán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn đã viết sai này tại cuống của quyển  hóa đơn. +…