xử lý mất hóa đơn

Cách xử lý trong các trường hợp mất hóa đơn

Việc xử lý trong các trường hợp mất hóa đơn được quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC: “Điều 24. Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải…