Bản tin chính sách thuế tháng 11 năm 2014

Nội dung chính

gia han nop thue

Các chính sách thuế quan trong áp dụng từ tháng 11 năm 2014

Những điểm mới quan trọng về thuế TNCN, thuế GTGT, thuế TNDN… được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư 151/2014/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành, chính thức có hiệu lực từ ngày 15/11/2014

Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định số 91/2014/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế như sau:
– Về thuế TNDN, nồi bật là khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động, mức chi này không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp…được xác định bằng quỹ lương thực hiện trong năm chia (:) 12 tháng. Quỹ lương thực hiện trong năm được quy định tại tiết c, điểm 2.5, Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC.
– Về thuế GTGT, tại sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 8 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì việc bán tài sản bảo đảm không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT (kể cả trường hợp bên đi vay tự bán theo ủy quyền của bên cho vay) nếu đáp ứng các điều kiện cụ thể như sau:
+ Tài sản đảm bảo tiền vay được bán là tài sản thuộc giao dịch bảo đảm đã được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.
+ Việc xử lý tài sản đảm bảo tiền vay thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.
– Về thuế TNCN, tại Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 30 Thông tư số 111/2013/TT-BTC thì trường hợp người sử dụng bất động sản do nhận chuyển nhượng trước ngày 01 tháng 7 năm 1994 thì không thu thuế thu nhập cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu.
Từ ngày 01/01/ 2009 thực hiện Luật thuế TNCN, cá nhân chuyển nhượng bất động sản có hợp đồng công chứng hoặc chỉ có giấy tờ viết tay đều phải nộp thuế TNCN cho từng lần chuyển nhượng.
– Về đối tượng khai thuế GTGT theo quý:
+ Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.
+ Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh thì việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý..
– Các nội dung điều chỉnh khác…
Thông tư 151/2014/TT-BTC ban hành ngày 10/10/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/ 2014.

Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, hình thức sở hữu…thì phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế đồng thời phải theo dõi chuyển lỗ để đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm của doanh nghiệp trước và sau khi chuyển đổi, sáp nhập…

Về vấn đề chuyển lỗ và tính chi phí được trừ đối với chi nhánh đã giải thể, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:
– Chuyển lỗ của chi nhánh hạch toán độc lập đã giải thể:
+ Tại khoản 2, điều 9 Thông tư số 123/2012/TT-BTC: Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì phải chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.
+ Tại khoản 3, điều 9 Thông tư số 123/2012/TT-BTC: Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, hình thức sở hữu…phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế đến thời điểm có quyết định chuyển đổi…của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời phải theo dõi chi tiết chuyển lỗ của doanh nghiệp phát sinh trước và sau khi chuyển đổi, sáp nhập…để đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.
+ Doanh nghiệp có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật
– Chi phí được trừ đối với khoản nợ chi nhánh đã giải thể: là các khoản trích, lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính, dự phòng nợ phải thu khó đòi và dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp không theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính về trích lập dự phòng quy định tại điểm 2.17, khoản 2, điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC
Hướng dẫn chi tiết thể hiện tại công văn 4315/TCT-CS ngày 03/10/2014.

Những doanh nghiệp không kê khai thuế theo quy định, bỏ địa chỉ kinh doanh.., có đấu hiệu bất thường… thì đưa vào danh sách doanh nghiệp rủi ro. Nếu những doanh nghiệp này không thực hiện hủy hóa đơn tự in, đặt in, vẫn tiếp tục sử dụng hóa đơn thì bị xử phạt vi phạm về hóa đơn theo quy định.

Hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại công văn 4461/TCT-CS ngày 13/10/2014.

Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, hình thức sở hữu…thì phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế đồng thời phải theo dõi chuyển lỗ để đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm của doanh nghiệp trước và sau khi chuyển đổi, sáp nhập…

Hướng dẫn chi tiết thể hiện tại công văn 4315/TCT-CS ngày 03/10/2014.

Tài liệu tải về:

Các chính sách thuế mới tháng 11 năm 2014 và các giải đáp thắc mắc của Tổng Cục Thuế

, ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.