Tagged: cách tính thuế

0

Cách tính thuế của hợp đồng khoán việc

Hợp đồng khoán việc là gì? Hợp đồng khoán việc, còn gọi là hợp đồng giao khoán, là sự thỏa thuận của hai bên mà bên nhận khoán có nghĩa vụ hoàn thành một công việc nhất định theo yêu cầu của bên giao khoán. Nội dung công việc được...

Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới 0

Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới

Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới từ ngày 01/07/2013 Theo Luật Thuế Thu nhập cá nhân có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2013 và Nghị định 65/2013/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế  Thu nhập cá nhân. Cách...