lập dự án đầu tư

Hướng dẫn lập dự án đầu tư

Hướng dẫn lập dự án đầu tư Dự án đầu tư là bỏ vốn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể,trong khoảng thời gian xác định. Dự án đầu tư là cơ sở để cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành các…