người đại diện

Ủy quyền và các vấn đề liên quan

Ủy quyền và các vấn đề liên quan Ủy quyền là một việc rất phổ biến trong đời sống pháp luật. Do tính chất tự nguyện thỏa thuận của các bên tham gia giao dịch, chế định ủy quyền đang bị lạm dụng rất nhiều. Thậm chí vượt quá khả…