Thủ tục lập dự án đầu tư sản xuất điện

Điều kiện lập dự án đầu tư sản xuất điện

Doanh nghiệp muốn hoạt động sản xuất và bán điện cần có 2 điều kiện:
 1. Giấy chứng nhận đầu tư được quy định tại Luật đầu tư
 2. Giấy phép hoạt động điện lực theo quy định tại Thông tư 36/2018/TT-BCT
Doanh nghiệp cần lập dự án đầu tư sản xuất điện đúng trình tự và đáp ứng các điều kiện để được cấp Giấy phép hoạt động điện lực. Đây là một thủ tục rất phức tạp nên nhà đầu tư cần dành nhiều công sức và thời gian để chuẩn bị các bước:

Chuẩn bị hồ sơ đăng ký Giấy chứng nhận đầu tư

 1. Bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 2. Văn bản đề xuất dự án đầu tư: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án.
 3. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư. Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ. Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính. Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư. Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.
 4. Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập doanh nghiệp liên doanh với nhà đầu tư trong nước.
 5. Văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp sử dụng vốn nhà nước để đầu tư. Hoặc liên doanh, liên kết với các thành phần kinh tế khác.
 6. Tài liệu chứng thực xác định nhà đầu tư. Gồm bản sao chứng thực hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân. Hoặc bản sao chứng thực giấy đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư là tổ chức.
 7. Hồ sơ địa điểm thực hiện dự án: bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.

Thực hiện các bước đăng ký Giấy chứng nhận đầu tư

 1. Xem xét tính pháp lý của giấy tờ, tài liệu cung cấp bởi nhà đầu tư. Đưa ra ý kiến tư vấn cũng như đề xuất các thay đổi cần thiết để điều chỉnh lại các Giấy tờ tài liệu. Cho phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.
 2. Dịch thuật các giấy tờ, tài liệu được cung cấp trong hồ sơ sang Tiếng Việt.
 3. Soạn Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
 4. Đại diện nhà đầu tư nộp hồ sơ cho cơ quan quàn lý nhà nước.
 5. Đại diện nhà đầu tư liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình thẩm định hồ sơ.
 6. Đại diện nhà đầu tư liên hệ với cơ quan chức năng tiến hành thẩm tra hồ sơ cấp phép. Đưa ra ý kiến chuyên môn đối với dự án đầu tư.
 7. Thông báo cho nhà đầu tư tất cả các thông tin liên quan đến quá trình thẩm định hồ sơ.
 8. Hỗ trợ nhà đầu tư trong việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của chuyên viên phụ trách hồ sơ (nếu có).
 9. Nhận Giấy chứng nhận đầu tư từ cơ quan có thẩm quyền và gửi cho nhà đầu tư.
 10. Đăng ký con dấu pháp nhân cho công ty và đăng ký thuế cho nhà đầu tư.
Giấy chứng nhận đầu tư do Asadona tư vấn thực hiện
Giấy chứng nhận đầu tư do Asadona tư vấn thực hiện

Thực hiện thủ tục đăng ký Giấy phép hoạt động điện lực

Thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động điện lực được Bộ công thương hướng dẫn tại Thông tư 36/2018/TT-BCT. Đây là một thủ tục phức tạp, tốn kém nhiều thời gian và công sức để tìm hiểu, chuẩn bị và thực hiện. Nếu doanh nghiệp có điều kiện có thể thuê một dịch vụ chuẩn bị tài liệu, hoặc tự chuẩn bị theo các yêu cầu mà thủ tục này quy định. Thủ tục xin Giấy phép hoạt động điện lực gồm:

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực phát điện

 1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 36/2018/TT-BCT.
 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.
 3. Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kỹ thuật, đội ngũ trưởng ca nhà máy điện theo Mẫu 3b quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này; bản sao bằng tốt nghiệp, thẻ an toàn điện và giấy chứng nhận vận hành được cấp điều độ có quyền điều khiển cấp cho đội ngũ trưởng ca theo Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành; hợp đồng thuê khoán nhà máy điện, hợp đồng thu quản lý vận hành hoặc văn bản giao quản lý vận hành đối với trường hợp thuê khoán, cho thuê hoặc giao quản lý vận hành.
 4. Bản sao quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư nhà máy điện, dự án đầu tư của cơ quan có thẩm quyền.
 5. Bản sao Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc văn bản xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường dự án đầu tư nhà máy điện của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về môi trường.
 6. Danh mục các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định theo quy định của pháp luật.
 7. Bản sao Văn bản thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy; bản sao Biên bản nghiệm thu hoàn thành lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy.
 8. Bản sao Quyết định phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa của cơ quan có thẩm quyền (đối với nhà máy thủy điện).
 9. Bản sao biên bản nghiệm thu hoàn thành lắp đặt tổ máy hoặc hệ thống pin năng lượng mặt trời; bản sao tài liệu xác định thông số chính của nhà máy điện (thông số tua bin, máy phát, máy biến áp chính).
 10. Bản sao biên bản nghiệm thu hoàn thành lắp đặt hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng viễn thông phục vụ vận hành thị trường điện; bản sao biên bản nghiệm thu hoàn thành lắp đặt hệ thống SCADA phục vụ vận hành hệ thống điện và thị trường điện.
 11. Bản sao biên bản nghiệm thu đập thủy điện; phương án bảo vệ đập, phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp; báo cáo kết quả kiểm định đập (đối với đập thủy điện đã đến kỳ kiểm định).
 12. Trường hợp nhà máy điện, tổ máy phát điện dự phòng không nối lưới và chỉ phát điện để bán điện cho khách hàng khi sự cố mất điện từ lưới điện quốc gia, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép được miễn trừ nội dung quy định tại Khoản 10 Điều này. Trường hợp nhà máy điện có hoạt động bán lẻ điện trực tiếp cho khách hàng sử dụng điện, hồ sơ đề nghị có thêm các nội dung sau: Danh sách khách hàng; sơ đồ lưới điện cung cấp điện cho khách hàng.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực bán buôn điện, bán lẻ điện

 1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 36/2018/TT-BCT.
 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép.
 3. Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kinh doanh theo Mẫu 3b quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này; bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp, thẻ an toàn điện của người có tên trong danh sách.

Đối tượng được cấp phép hoạt động điện lực

Đối tượng có thể được cấp phép hoạt động điện lực gồm:  tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực trong các lĩnh vực: Tư vấn chuyên ngành điện lực, phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện.

Phạm vi hoạt động trong lĩnh vực được cấp giấy phép hoạt động điện lực

 1. Lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực có phạm vi hoạt động trong cả nước.
 2. Lĩnh vực phát điện có phạm vi hoạt động cấp cho từng nhà máy điện.
 3. Lĩnh vực truyền tải điện, phân phối điện có phạm vi hoạt động trong phạm vi quản lý, vận hành lưới điện cụ thể.
 4. Lĩnh vực bán buôn điện, bán lẻ điện có phạm vi hoạt động theo phạm vi địa giới hành chính cụ thể.

Dịch vụ lập dự án đầu tư sản xuất điện

Asadona đã có 10 năm kinh nghiệm trong việc thực hiện thủ tục xin Giấy phép đầu tư cho doanh nghiệp trong khu vực Đồng Nai, Bình Dương, TP. HCM, Vũng Tàu, Long An. Chúng tôi tư vấn hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ. Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả tại các cơ quan quản lý. Hỗ trợ khách hàng khi có vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá thực hiện công việc.

, , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.