Đăng ký đầu tư

Danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư

Ngày 12 tháng 11 năm 2015 Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư. Trong có điểm…

Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện Doanh nghiệp nước ngoài trong quá trình hoạt động muốn tìm hiểu thị trường, thúc đẩy việc xúc tiến thương mại. Hay muốn thuận tiện hơn trong việc liên lạc tại các nước khác hoặc địa phương khác sẽ có như cầu thành lập văn phòng…