đăng ký đầu tư

Thủ tục lập dự án đầu tư sản xuất điện

Điều kiện lập dự án đầu tư sản xuất điện Doanh nghiệp muốn hoạt động sản xuất và bán điện cần có 2 điều kiện: Giấy chứng nhận đầu tư được quy định tại Luật đầu tư Giấy phép hoạt động điện lực theo quy định tại Thông tư 36/2018/TT-BCT…

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp – dự án thuộc diện thẩm tra (không thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ): – Trình tự…